Semináře Hradubicko

Řešení k otázce č.311

Obec vlastní rybník, který se nenachází v jejím katastrálním území. V takovém případě je z hlediska daně z nemovitosti tento rybník …

a/ osvobozen

b/ podléhá povinnosti podat daňové přiznání k dani z nemovitosti, avšak daň musí být nulová

c/ podléhá povinnosti podat daňové přiznání k dani z nemovitosti a daňová povinnost není nulová

Správná odpověď:-c/ Veškeré pozemky obce nacházející se v jejím katastrálním území jsou od daně z nemovitostí osvobozeny a obec za ně nepodává přiznání. Pokud ovšem vlastní pozemky v jiném než vlastním katastrálním území, tak musí podávat přiznání a platit daň z nemovitosti.

Řešení k otázce č.310

Zemědělská půda /pole,louky/ je v drtivé většině nabídnuta pronájmu /správně pachtu/ nájemci /pachtýřovi/ dle správné terminologie NOZ. Co se týče daně z nemovitosti, tak jejím poplatníkem je

a/ nikdo, neboť zemědělská půda není předmětem daně z nemovitosti

b/ pachtýř /nájemce/

c/ vlastník zemědělské půdy

Správná odpověď: -c/ V případě, že jsou pozemky evidované v katastru nemovitostí standardním tj. digitalizovaným způsobem, tak je poplatníkem vždy vlastník. Pokud by snad zemědělská půda byla evidována zjednodušeným způsobem, tak je poplatníkem pachtýř.